18 سپتامبر کمپانی پلدیس خبر کامبک سونتین در ماه اکتبر را تایید کرد

با کامبک گروه در اکتبر این اولین کامبک انها از ماه ژوئن خواهد بود

تاریخ کامبک:۱۹ اکتبر(۲۸مهر) ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران

.

.

.

.

ومن همه نگاهO_O

کامنتا بازهO.O